Underhållsplaner & upphandling

En underhållsplan är en av de viktigaste dokumenten för en fastighet. I den framgår när vilka underhållsåtgärder som behöver göras, när de måste realiseras och med en uppskattad kostnad av åtgärderna.

Alla vet att en väl utarbetad underhållsplan krävs för att upprätthålla värdet i fastigheterna. Att årligen eller tätare göra en statusbesiktning är dock lika viktigt för att inte missa oväntade händelser i och på fastigheterna. Den yttre statusbesiktningen som genomförs av dooby är både omfattande och detaljerad. Varje del som lyfts fram föder i sin tur underhållsplaner med aktiviteter för framtida åtgärder. Vi på dooby rekommenderar alla fastighetsägare att genomföra en statusbesiktning minst en gång per år. Då ska speciellt koncentrationen ligga vid särskilt utsatta delar tillexempel avrinning, fasad, tak, balkonger och fönster.

Vi på dooby stöter allt för ofta på föreningar som dammar av underhållsplanen när det börjar närma sig årsstämma. Fastighetsföretag reviderar underhållsplanen var tredje år eller om de är lite mer alerta vid det årliga budgetarbetet. Vi anser att underhållsplaner bör revideras löpande under årets gång (minst kvartalsvis) samt vara väl underbyggda med löpande statusbesiktningar och dokumentation.

Underhållsplaner är ett avgörande instrument för att säkerställa en stabil fastighetsekonomi. De används för att planera när kostnader belastar tillexempel kassa och resultat samt när det är dags att finansiera investeringar. En underhållsplan kan även användas som stöd och motivator när det kommer till diskussioner om eventuella avgiftshöjningar i bostadsrättsföreningar.

Vi på dooby skapar levande underhållsplaner, med det menar vi att den hålls uppdaterad och digitalt åtkomstbar för alla styrelsemedlemmar. Vi tycker att underhållsplanen bör vara transparent för alla boende och enkel att läsa och förstå även för den som inte är expert inom respektive område.


VAD KAN DOOBY HJÄLPA TILL MED?

  • Skapa, uppdatera och rapportera en en underhållsplan per fastighet eller en sammanslagen för alla kundens fastigheter
  • Löpande genomföra statusbesiktningar som föder underhållsplanen
  • Säkerställa att insatserna åtgärderas i rätt tid, till rätt pris och med rätt kvalitet
  • Vid behov ta fram mer djupgående analyser om fastigheters välbefinnande och föreslå åtgärder i linje med dem
  • Sköta kommunikationen mellan fastighetsägare/styrelse, boende och hantverkare

Upphandling

När behovet av åtgärder krävs på er fastighet är det dags att handla upp en entreprenad. Beroende på arbetets art och omfattning hjälper vi er till att börja med att välja lämplig entreprenadform. Efter det bistår dooby er mer än gärna att handla upp lämplig entreprenör. Konsulterna inom dooby har stor erfarenhet av att handla upp total-, utförande och underentreprenörer. Det medför att vi ser till att ni erhåller ett kontrakt som uppfyller era önskemål och förväntningar. Det är viktigt att handlingarna återspeglar vad som ingår i entreprenaden men även vad som inte ingår.

Det går inte att vara nog så tydlig när det är dags för upphandling. Att få ner alla krav och önskemål med så få tolkningsutrymmen som möjligt är en konst i sig.

Vi på dooby har lång erfarenhet av att upphandla små och stora entreprenader i olika entreprenadformer. Inom fasad, fönster, tak och balkong har vi störst kännedom. Samlat på dooby har vi även lång branscherfarenhet och har agerat som en av de större aktörerna i mellansverige. Det innebär att vi har god kontroll över vilka aktörer som är seriösa och vilka som kan leverera rätt kvalitet till rätt pris.

Att chansa med handlingar och gå på pris i första hand är inget vi rekommenderar, det brukar alltid straffa sig i längden. Oavsett om ni som kund väljer dooby eller inte vid upphandling rekommenderar vi starkt att ni tar hjälp av extern expertis. Entreprenörernas insatser kan variera väldigt i kvalitet och i förlängningen påverka föreningens ekonomi negativt, både på kort och på lång sikt.


VAD KAN DOOBY HJÄLPA TILL MED?

  • Agera som föreningens eller fastighetsägares ombud genom hela upphandlingsfasen
  • Ta fram analyser, handlingar, tidsplaner, lyftplaner och avtalskontrakt samt vara behjälplig vid urvalsprocessen
  • Säkerställa att alla moment finns med i handlingar, att prisbilden är rätt och att ansvarsbiten är väl definierad